Senát

Program

Jsem pro občanský stát, pro stát, který občany nezatěžuje, ale podporuje ty, kteří se snaží naplnit svůj potenciál. Preferuji stát, který je „štíhlý“, ale současně silný, je-li potřeba občany ochránit nebo prosadit právo a spravedlnost. Inspiruje mě kniha Jana Amose Komenského s názvem „Štěstí národa“, kde je popsáno 18 klíčových faktorů pro zdravý a dlouhodobě udržitelný rozvoj společnosti.

Sám jsem napsal knihu, která shrnuje důležité hodnoty a vize. Zde se omezím jen na stručné teze, jimiž se při rozhodování řídím:

Jsem pro 

1.

Zapojení občanů do důležitých rozhodnutí

2.

Zjednodušení správních a soudních řízení

3.

Efektivnější investice do vzdělávání, vědy a výzkumu

4.

Hospodárné nakládání s penězi zdravotních pojišťoven

5.

Posílení odpovědnosti politiků, úředníků i soudců

6.

Podporu osob pečujících
o handicapované
občany

7.

Podporu inovativních start up projektů

8.

Spravedlivé zdanění velkých investičních firem

9.

Rozvoj infrastruktury se zapojením penzijních fondů

10.

Posílení vnitřní i vnější
bezpečnosti

Jsem proti 

1.

Korupci, klientelismu a nekalým praktikám

2.

Netransparentnímu rozdělování
dotací

3.

Zvýhodňování firem s miliardovými zisky

4.

Privatizaci zisků a znárodňování
ztrát

5.

Migračním a jiným nesmyslným kvótám

Plním sliby

Za základ pro budování důvěry považuji to, že člověk splní, co slíbí. Iniciativou Rekonstrukce státu jsem byl vyhodnocen jako jediný zákonodárce, který podpořil všechna doporučení k omezení prostoru pro korupci. Snažím se slibovat pouze to, co je v mých silách naplnit. V roce 2012 jsem občanům představil 12 konkrétních oblastí, kde se budu v legislativě snažit o změny a zde je přehled mých hlavních legislativních aktivit:

 • 1. V Ústavě jsem navrhnul nahrazení věty „prezident není z výkonu své funkce odpovědný“ základními povinnostmi hlavy státu.
 • 2. V zákoně o místním referendu jsem navrhnul změny, které odbourávají překážky pro jejich konání a jejich závaznost.
 • 3. Podpořil jsem novelu zákona o financování politických stran, která zavádí přísnější pravidla pro financování volebních kampaní.
 • 4. Předložil jsem řadu pozměňovacích návrhů k zákonu o státní službě, a to s cílem odpolitizovat úřady a více je profesionalizovat.
 • 5. V zákoně o svobodném přístupu k informacím jsem připravil mechanismus, který by zlepšil vymahatelnost práv na informace.
 • 6. Podpořil jsem novelu tiskového zákona, která zavedla opatření proti zneužívání radničních periodi.
 • 7. Prosazoval jsem novelu zákona o NKÚ, která měla umožnit dohled nad hospodařením obcí a státem ovládaných firem.
 • 8. Zamezil jsem přijetí školské reformy, která měla zvýšit administrativní zátěž učitelů bez adekvátního finančního ohodnocení.
 • 9. Zasadil jsem se o změny v regulaci hazardních her a podpořil jsem zavedení opatření omezující nekalé praktiky v této oblasti.
 • 10. Ochranu whistleblowerů jsem navrhnul tak, aby se posílila právní jistota i při oznámení deliktů týkajících se zdraví a životního prostředí.
 • 11. Připravil jsem návrh na transparentní obsazování pozic ve vedení státem ovládaných firem i jasná pravidla pro odměňování.
 • 12. V legislativě týkající se pojišťovnictví jsem prosazoval omezení vysokých marží pojišťoven a pojistných zprostředkovatelů.

Právě jsem byl oceněn iniciativou Rekonstrukce státu, jako nejaktivnější senátor v podpoře protikorupčních zákonů. Dále byla oceněna kolegyně Seitlová a pan senátor Větrovský. Děkuji tímto svým kolegům a Rekonstrukci státu za jejich práci.